Article of the Month - Feb 2024

Implementation Strategies for Baby NINJA (Nephrotoxic Injury Negated by Just-in-Time Action) to Prevent Neonatal Medication-Induced Kidney Injury

J Pediatr Pharmacol Ther. 2023; 28(4): 287–296. doi: 10.5863/1551-6776-28.4.287.

Sadie B. Stone, PharmD, Elizabeth Bisaccia, PharmD, Mary Soliman Zakhary, PharmD, Ferras Bashqoy, PharmD, Deborah Wagner, PharmD, and Christine Stoops, DO, MPH

Reviewed by: Cindy Bao

Background:

Article of the Month - Jun 2023

Detecting Neonatal Acute Kidney Injury by Serum Cystatin C

JASN Published Ahead of Print. doi: 10.1681/ASN.0000000000000125

Xin Xu,  Sheng Nie, Hong Xu, Bicheng Liu , Jianping Weng, Chunbo Chen, Huafeng Liu, Qiongqiong Yang, Hua Li, Yaozhong Kong, Guisen Li, Qijun Wan, Yan Zha, Ying Hu, Gang Xu, Yongjun Shi, Yilun Zhou, Guobin Su, Ying Tang, Yanqin Li, Licong Su, Ruixuan Chen, Yue Cao, Peiyan Gao, Shiyu Zhou, Xiaodong Zhang, Fan Luo, Ruqi Xu, Qi Gao, and Fan Fan Hou